Předměty oboru 26-47-N/15 Počítačové systémy

 

Anglický jazyk (ANJ)


V prvním ročníku je kladen důraz na prohloubení a upevnění znalostí obecné angličtiny, ve druhém a třetím ročníku je věnována pozornost angličtině odborné spolu s rozšiřováním obecné slovní zásoby a jazykových prostředků.

Student se domluví anglicky v běžných situacích i pracovním styku, vyjádří svůj názor ústně i písemně, zdůvodní své názory, čte s porozuměním i složitější obecné a odborné texty, interpretuje přečtený text, vysvětlí základní pravidla používání základních jazykových prostředků, aplikuje znalost jazykových prostředků v ústní i písemné komunikaci, napíše osobní dopis, napíše jednoduchý obchodní či jiný formální dopis, napíše motivační dopis a strukturovaný životopis.

 

Aplikovaná matematika (APM) 

 

Aplikovaná matematika poskytuje studentům systém matematických vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní rozumět matematickým základům činnosti počítače a chápat základy numerických výpočtů.

V prvním ročníku učivo navazuje na vzdělávací obsah střední školy, prohlubuje jej, zobecňuje a systematizuje. Ve druhém ročníku se zaměřuje na řešení soustav lineárních a diferenciálních rovnic, užití derivací a integrálního počtu a statistických úloh. Je voleno tak, aby odpovídalo všem uvažovaným možnostem uplatněním absolventů. Probrané učivo je průběžně procvičováno na následující hodině cvičení.

Student rozumí matematickým základům činnosti počítače, uvědomuje si rizika vzniku chyb při výpočtech, eliminuje rizika vzniku chyb při výpočtech, používá správnou terminologii, aplikuje platné názvy jednotek a značek podle ČSN.

 

Tělesná výchova (TEV) 

 

Tělesná výchova umožňuje studentovi VOŠ pokračovat v osvojování nových a upevňování dříve osvojených pohybových dovedností, uvědoměle kultivovat pohybový projev a usilovat na základě teoretických poznatků a vlastních pohybových zkušeností o rozvoj zdravotně orientované zdatnosti. Absolvent kladně prožívá pohybové činnosti, které zvolí jako krátkodobou nebo dlouhodobou součást svého pohybového režimu, pociťuje radost z pohybu a chápe ho jako prostředek duševní hygieny a psychické vyrovnanosti, jako způsob překonávání negativních vlivů na psychiku, jako vhodnou náplň volného času a významnou prevenci zneužívání návykových látek a jiných závislostí. Vnímá začleňování pohybových aktivit do svého denního režimu jako zcela přirozenou a nezbytnou součást zdravého životního stylu moderního člověka.

Student zařadí pohyb jako přirozenou součást svého denního režimu, používá pohyb jako prostředek duševní hygieny a psychické vyrovnanosti, aplikuje zásady zdravého životního stylu.

 

Ekonomika (EKO) 

 

Cílem předmětu v průběhu studia je navázat na základní znalosti, získané středoškolským studiem. Předmět ekonomie doplňuje ekonomické myšlení a aplikuje teoretické znalosti na ekonomickou realitu. Výukové příklady a seminární práce objasňují absolventovi ekonomii jako méně abstraktní vědu. Ročníkové práce vytváří soubor prací, které aplikují nejen ekonomickou teorii, ale také demonstrují praktické uplatnění znalostí absolventa z pozice zaměstnanecké, popř. zaměstnavatelské.

V prvním ročníku je studentům definována terminologie, položen základ pro právní vymezení podnikání a jeho vztahu ke státní správě, související legislativa a pozice zaměstnance a zaměstnavatele.

Ve druhém ročníku je předmět zaměřen na chod podniku a vedení účetnictví. Náplní předmětu je i problematika členství v Evropské unii, která řeší vztah občana, studenta, podnikatele k EU a s tím i související legislativu.

Student formuluje základní terminologii ekonomie, porozumí běžným ekonomickým principům, rozlišuje ekonomickou teorii jako soubor metod a nástrojů pomáhajících dospět k zamýšleným cílům dané problematiky, porozumí základním principům EU.

 

Úvod do techniky (UTE) 

 

Absolvent předmětu je připraven na hlubší poznání činnosti počítačů v dalších odborných předmětech. Výuka obsahuje základní poznatky z elektrotechniky a elektroniky, rozbor činnosti součástek elektronických obvodů. V další části se studenti seznámí s aktuální problematikou ochrany elektronických systémů sítí a způsoby odrušení. Předmět se rovněž zabývá funkcemi pomocných zařízení a jeho periferií – zdroji, kabelovými rozvody NN, elektrickými motory malých výkonů. Důležitou části je ochrana před nebezpečným dotykovým napětím. Praktická cvičení jsou organizována jako dvouhodinový celek jednou měsíčně. Studenti se seznámí rovněž se zásadami bezpečnosti práce. Získají tak absolvováním předmětu základní vědomosti nutné pro manipulaci s elektrickými zařízeními.

Student vyjádří základní poznatky z elektrotechniky a elektroniky, nutné pro studium dalších předmětů, aplikuje tyto poznatky v praxi, prokazuje a dodržuje zásady bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními.

 

Mikroprocesory (MIK) 

 

Cílem předmětu je seznámit studenty se stavbou jednoduchých obvodů a pokročit až k technologii jednočipových mikropočítačů. Předmět je možné u absolutoria vybrat jako jeden z volitelných odborných předmětů.

V prvním ročníku jsou položeny základy pro navrhování logických, kombinačních a sekvenční obvodů s ohledem na typické příklady použití. Nedílnou součástí je analýza a základy testování logických obvodů. Vychází se od úrovně hradel a zabývá se i střední a vyšší integrací. Důraz je kladen na praktické osvojení znalostí formou laboratorních cvičení, která jsou průběžně hodnocena.

Ve druhém ročníku je pak pozornost zaměřena na jednočipové mikropočítače, kde jsou zahrnuty aspekty návrhu hardwaru i softwaru. Kromě přehledu reprezentativního vzorku typů jednočipových mikropočítačů je důraz kladen zejména na nejčastěji používané periferní obvody (klávesnice, displej, A/D a D/A převodníky, komunikační obvody, atp.) a jejich ovládání. Ve cvičeních se studenti prakticky seznámí s programováním jednočipového mikropočítače formou samostatných úloh, a to nejen v assembleru, ale i v jazyce C.

Třetí ročník je zaměřen na aplikování získaných znalostí vytvářením aplikací na vývojových deskách s mikroprocesory a množstvím periferních obvodů, zaměřených na získávání a zpracování digitálních a analogových dat, jejich zobrazování a přenos do počítače.

Student navrhuje logické obvody kombinační i sekvenční, provádí analýzu, syntézu a testování logických obvodů, prakticky realizuje navržené zapojení, orientuje se v oblasti jednočipových mikropočítačů, rozděluje dle zvolených kategorií, používá originální dokumentaci v cizím jazyce, naprogramuje jednočipový mikropočítač, ovládá běžně používané periferie, rozborem požadavků aplikace doporučuje vhodný typ mikropočítače, používá základní pojmy z oblasti programovatelných logických obvodů.

 

Počítačové systémy (PCS)

 

Předmět se zabývá konstrukcí počítače a následně obsluhou počítače pomocí operačního systému. Jedná se o jeden z nosných předmětů studia a je jedním ze dvou povinných předmětů absolutoria. Výuka souvisí s předmětem „Internetové technologie", které vytvářejí heterogenní prostředí různých OS. Na výuku navazuje povinně volitelný předmět „Systémové programování". Předmět vytváří nadstavbu pro předmět „Mikroprocesory".

V prvním ročníku se zaměřuje na základní stavební prvky počítače. Student dokáže vysvětlit, z čeho se skládá počítač a jak jednotlivé části fungují (základní deska, CPU, sběrnice, operační paměť, grafický subsystém atd.). Je schopen uvést vztah mezi počítačem a jeho periferními zařízeními (klávesnice, myš, tiskárny apod.). Specifikuje činnost procesoru.

V druhém ročníku je popsána úloha operačního systému v počítači. Student interpretuje principy a dokáže řešit odborné problémy majoritně používaných systémů. Pozornost je zaměřena na OS Unix a MS Windows, kde student demonstruje jednotlivé činnosti systému. Ve cvičeních jsou získané vědomosti aplikovány tak, aby student interpretoval stav systému, provedl rozbor problému a navrhl jeho řešení.

Student vysvětlí funkce a konstrukci počítače, interpretuje chování počítače, zkontroluje jeho nastavení a zjistí problémy, navrhne optimální přístup k řešení problému, analyzuje bezpečnostní rizika, obhájí vlastní navržená řešení, srovná je s alternativami, dokáže předvídat vývoj a vyhne se použití zastaralých technologií.

 

Programování (PRG)

 

Cílem předmětu je naučit studenty programovat ve vyšším programovacím jazyce s ohledem na současné moderní metody programování. Předmět je možné u absolutoria vybrat jako jeden z volitelných odborných předmětů. Protože je zaměřen na získání praktických dovedností, je ve všech obdobích prvního a druhého ročníku z předmětu klasifikovaný zápočet.

V prvním ročníku začíná výuka položením základů programování, ve kterém bude použit jeden z dnes používaných programovacích jazyků. Dále se pozornost soustředí na objektové programování.

Ve druhém ročníku je výklad soustředěn na zpracování dat pomocí databázových systémů a jejich využití ve vlastních programech. Cvičení ve druhém ročníku obsahuje řešení samostatných projektů, které rozvíjejí tvůrčí schopnosti studentů a připravují je na vstup do praxe. Je kladen důraz na mezipředmětové vazby Programování na Počítačové systémy a Internetové technologie.

Student ovládá odborné názvosloví používané v rámci programování a algoritmizace, analyzuje dané problémy a samostatně navrhuje postup k jejich vyřešení pomocí počítačové techniky, porovnává dostupná řešení problémů a rozhoduje se pro to nejlépe vyhovující daným parametrům, samostatně programuje algoritmické problémy, analyzuje cizí hotový program a modifikuje jej pro nové úkoly, vytváří grafická rozhraní pro interakci s uživatelem za použití moderních programovacích technik, využívá prostředků již existujících systémů a vlastními prostředky je propojuje.

 

Internetové technologie (ITE)

 

V předmětu jsou soustředěny moderní komunikační technologie současnosti. Jedná se o jeden z nosných předmět studia a je jedním ze dvou povinných předmětů absolutoria. V prvním ročníku se zaměřuje na používání síťových zařízení a připojení stolního počítače nebo laptopu k internetu, včetně základního nastavení celého komunikačního kanálu. Pozornost bude věnována i bezpečné komunikaci a představě o základních principech celosvětové sítě internet, které dále rozvine. Zabývá se i možnostmi, problémy a odpovědností poskytovatelů internetu. Obsah učiva prvního ročníku je postaven na absolvování prvních dvou kurzů e-learningu firmy CISCO - CCNA Discovery a je tedy důsledně zaměřen na praxi. Ve druhém ročníku se rozvíjí více teoretické dovednosti studenta. Pozornost je zaměřena na fungování počítačových sítí jako stavebních kamenů internetu a na používané protokoly z rodiny TCP/IP. Všechny základní protokoly budou rozebrány do míry potřebné pro konfiguraci i diagnostiku.

Student získává informace z celosvětové sítě internet, má přehled o bezpečnosti a rizicích používání internetu, pracuje se simulátorem sítí a programy pro přístup k síťovým zařízením, navrhuje a nakonfiguruje počítačovou síť, doporučuje nejvhodnější technologie pro konkrétní sítě, identifikuje a odstraňuje problémy v existujících sítích.

 

Programové vybavení (PVP)

 

Předmět poskytuje ucelený přehled a seznamuje s běžně používanými programy v administrativním i odborně zaměřeném prostředí. Studentovi absolvování předmětu umožní vybrat pro příslušný úkol vhodný program, který umožní efektivní řešení problému. Všechna období jsou ukončena zápočtem, který umožňuje ověřit získané dovednosti.

V prvním ročníku je pozornost soustředěna na kancelářské aplikace, XHTML, grafické editory. Ve druhém ročníku na databáze MySQL, textové editory a vývoj dynamických webových stránek pomocí programovacího jazyka PHP.

 

Seminář k absolventské práci (SAP)

 

Cílem semináře je prohloubit dovednost studentů produkovat soudržný a strukturovaný odborný text, aby byli schopni vypracovat a obhájit absolventskou práci. Důraz je kladen na samostatnou domácí přípravu, jejímž výsledkem jsou referáty a prezentace předkládané na hodinách. První referát by měl obsahovat základní koncepci zamýšlené práce, další by se pak měly týkat dílčích částí. Některé hodiny budou probíhat konzultačním způsobem s vedoucími absolventských prací.

Student navrhuje postup řešení, volí vhodnou strukturu práce a typografickou úpravu, dokáže prezentovat dosažené výsledky.

 

Odborná praxe (PRA)

 

Cílem odborné praxe je, aby budoucí absolventi získali patřičné návyky pro své budoucí uplatnění v praxi, a to nejen z hlediska práce v kolektivu, ale i z hlediska odborného zdokonalení v oblasti informačních technologii.

Odborná praxe slouží k tomu, aby si studenti v jejím průběhu ověřili své schopnosti a připravenost na výkon povolání v oblasti informačního technologii a doplnili si k teoretickým znalostem ze školy ještě praktické zkušenosti. V průběhu praxe také zpracovávají absolventskou práci (odevzdává se po skončení letního období 3. ročníku), která může, ale nemusí svou tematikou korespondovat s prací, kterou vykonávají na odborné praxi.

Ve všech třech ročnících je absolvování praxe ukončeno zápočtem, který hodnotí aktivní přístup k praxi. Podmínkou pro udělení zápočtu za praxi je odevzdání zprávy z praxe, kterou vypracuje student, a hodnocení studenta z pracoviště, jehož součástí je potvrzení o skutečně odpracované době.

 

Počítačové sítě (SIT)

 

Výuka navazuje na předmět „Internetové technologie" a přináší možnost praktického využití získaných vědomostí v povinné části studia. Cílem je rozebrat problematiku bezpečných aplikací využívajících síťové komunikace, věnovat se jejich návrhu, implementaci i testování. Součástí je i analýza síťového provozu a seznámení se s příslušnými nástroji.
Student vysvětlí problematiku síťové komunikace a jejího zabezpečení, analyzuje síťový provoz, realizuje firewall dle vlastního návrhu a je schopen ověřit jeho účinnost.

 

Programovatelné logické obvody (PLO)

 

Cílem předmětu je seznámit studenty s typy programovatelných obvodů, zákonitostmi jejich konstrukce, zásadami volby pro danou aplikaci a metodami návrhu s využitím CAD systémů a způsoby komunikace mezi číslicovými obvody a PC. Pomocí programovatelných obvodů lze realizovat cokoliv od dekodéru až po procesor v nenáročně vybavené laboratoři. Předmět navazuje a rozšiřuje znalosti z předmětu Mikroprocesory.
Student rozlišuje jednotlivé typy programovatelných logických obvodů, navrhuje vnitřní strukturu realizující požadovanou funkci, popisuje strukturu v daném jazyce s použitím návrhového systému CAD, realizuje připojení PLD k portům PC včetně programového řízení.

 

Systémové programování (SPR)

 

Předmět se zabývá vazbou programovacích jazyků (C, C#) na operační systém a jejich aplikačním rozhraním (API). Studium tak přímo navazuje na předmět „Počítačové systémy", kde se studenti setkali se systémy Unix a MS Windows. Cílem je podat studentům pohled na problematiku přenositelnosti kódu při použití příslušných programovacích jazyků, fungování operačních systémů, ovladačů a to zejména s ohledem na problematiku nejběžnějších chyb (reentrance, problematika běhu více vláken, víceprocesorové systémy atp.). Součástí je i zajištění bezpečného programování (přetečení, elevace oprávnění, síťové komunikace).
Student používá programování v nižších programovacích jazycích, vysvětlí způsoby zneužívání chyb v programech (pro získání kontroly nad počítačem) a ochrany, pracuje s podpůrnými prostředky (ladění, profilování), vysvětlí principy a práce ovladačů v operačním systému.

 

Platformově nezávislé programování (PNP)

 

Cílem předmětu je tvorba platformově nezávislých programů. Předpokládá se, že studenti zvládají algoritmizaci i tvorbu programů z předmětu Programování. Zde se probírá metodologie objektového přístupu, tvorba grafického uživatelského prostředí, návaznost na internet, multimédia a databáze. Programovacím jazykem může být Java, C#, Python. Náplní přednášek je vlastní specifikace jazyka, popis základních systémových knihoven a ukázky typických aplikací jednotlivých konstrukcí.
Student vysvětlí základní principy platformové nezávislosti, ovládá daný jazyk na pokročilé úrovni, vytváří aplikace včetně grafického uživatelského rozhraní.

 

Algoritmy počítačové grafiky (APG)

 

Předmět je rozdělen na dvě části. V první části se studenti naučí popsat a ilustrovat základní pojmy a algoritmy pro 2D a 3D grafiku jako je kresba základních grafických prvků, antialiasing, šrafování a vyplňování oblastí, ořezávání, barevné prostory, rozptylování barev, palety, úpravy obrazu, základy prostorové grafiky. Na elementárních úlohách si osvojí práci s grafickými algoritmy a dokáže tak pojmenovat výhody a nevýhody těchto postupů. Ve druhé části se studenti učí rozpoznat a aplikovat grafické standardy OPEN-GL nebo DirectX. Na reálných situacích pak budou modifikovat a navrhovat odpovídající grafické postupy. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem, který klade důraz na ověření praktických znalostí a jejich aplikaci v reálných situacích.
Student popisuje a vysvětluje pojmy z počítačové grafiky, demonstruje znalost pojmů a postupů na základních úlohách, naprogramuje vybrané grafické algoritmy a modifikuje je pro řešení reálných situací, rozlišuje jednotlivé grafické postupy a popisuje jejich výhody a nevýhody, aplikuje grafické knihovny v reálných situacích.

 

DTP - pokročilá typografie (DTP)

 

Student tohoto předmětu disponuje znalostmi o možnostech zpracování dokumentů pro počítačovou sazbu a jejich přípravu pro další prezentační techniku, má vědomosti z oblasti předtiskové přípravy textů - zejména rozsáhlých strukturovaných technických textů. Ovládá tak typografická pravidla a zásady správného členění dokumentu, dokáže v něm chyby jak opravovat, tak jim i předcházet. Tyto postupy dokáže aplikovat v dostupných DTP programech (například LaTeXu).
Student připravuje komplexní dokumenty a zvládá jejich správné typografické zformátování, při jejich zpracování postupuje efektivně.