Přijímací řízení pro 2016/2017

 

Přijímací řízení na VOŠ v Liberci pro školní rok 2016/2017 se řídí podle Zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

 

Schválené studijní obory:

 

 

Řádně vyplněnou přihlášku SEVT 49 152 1 ke studiu je možno podat do 31. 5. 2016 pro I. kolo a do 14. 8. 2016 pro II. kolo přijímacího řízení.

 

Přihláška musí být odeslána do stanoveného termínu na adresu:

 

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Masarykova 3
460 84 Liberec 1

 

Pokud přihláška nebude obsahovat všechny náležitosti, bude uchazeč vyzván k doplnění přihlášky. Přihláška může být podána i před absolvováním maturitní zkoušky. Uchazeč může být přijat i podmíněně a maturitní vysvědčení dodá ihned po složení maturitních zkoušek.

 

Termíny přijímacího řízení:

 

  • I. kolo - 27. června 2016 - pondělí
  • II. kolo - 29. srpna 2016 - pondělí

 

Kritéria přijímacího řízení:

 

  • pohovor (0 - 10 bodů)
  • výsledky vzdělávání ve čtvrtém ročníku SŠ (0 - 10 bodů)
  • 26-47-N/15 Počítačové systémy - 15 míst
  • 26-41-N/08 Průmyslová elektrotechnika - 15 míst

 

Na základě těchto výsledků bude přijímací komise rozhodovat o přijetí uchazeče ke studiu na VOŠ. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny následující den ve vitríně školy a na webových stránkách pod identifikačním číslem uchazeče. Písemné rozhodnutí ředitele školy obdrží uchazeč do 7 dnů od přijímacího řízení.

 

Podmínky pro přijetí ke studiu na VOŠ:


Ke studiu na VOŠ může být přijat uchazeč, který má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Uchazeč je přijat na základě úspěšných výsledků u přijímacího řízení. Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného (1.500,- Kč) do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí (Vyhláška 10/2005, § 15). Nezaplacení školného nebo neúčast u zápisu bude posuzována jako nezájem o studium.

 

Rekapitulace:

 

Školní rok: 2016/2017
Termín podání přihlášky: 31. 5. 2016
14. 8. 2016
Termín přijímacího řízení: pondělí 27. 6. 2016 (I. kolo)
pondělí 29. 8. 2016 (II. kolo)
Plánovaný počet přijímaných uchazečů:

30 studentů v denním studiu

26-47-N/15 Počítačové systémy - 15 míst

26-41-N/08 Průmyslová elektrotechnika - 15 míst

Doba trvání studia 3 roky
Titul po ukončení DiS. - diplomovaný specialista
Školné 3000,- Kč za ročník (ve 2 splátkách)

 

Tato pravidla pro přijímací řízení a podmínky ke studiu na VOŠ pro školní rok 2016/2017 byla schválena dne 15. 9. 2015.

 

V Liberci dne 22. 9. 2015

 

Ing. Josef Šorm
ředitel školy