Popis oboru 26-41-N/08 Průmyslová elektrotechnika

 

Obor 26 - 41 - N/08 Průmyslová elektrotechnika (tříletý obor). Denní studium je určeno pro maturanty ze všech středních škol a je podobné studiu bakalářskému, organizovanému na vysokých školách, od něhož se liší hlavně orientací na praktickou stránku výuky. Ukončuje se absolutoriem a úspěšný absolvent získává oprávnění používat označení diplomovaný specialista (DiS) v oboru elektrotechnika.

 

Profil absolventa:

 

Absolvent vyššího odborného vzdělávání vzdělávacího programu Průmyslová elektrotechnika je připraven na výkon většiny činností, které souvisejí s provozem elektrických zařízení a automatizovaných systémů řízení v průmyslových podnicích. Stejně tak je odborně vybaven pro pokračování studia na vysoké škole obdobného zaměření.

Absolvent byl vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, může se uplatnit, vzhledem k získaným obecně odborným poznatkům z oblastí informačních a komunikačních technologií, v ekonomice a matematice, v činnostech laboratorního i provozního charakteru, ale i v administrativní a správní činnosti. Může si také doplnit kvalifikaci pro výkon povolání v rámci dalšího vzdělávání formou vysokoškolského studia, kvalifikačních či rekvalifikačních kurzů.

 

Cílové vědomosti a dovednosti :

 

 • projektovat rozvody elektrické energie
 • projektovat světelné a elektrické otopné soustavy
 • projektovat elektrické pohony
 • programovat logické řídící systémy
 • provádět elektrotechnická měření
 • diagnostikovat a odstraňovat závady elektrických obvodů a zařízení
 • provádět základní elektrotechnické montážní a elektroinstalační práce
 • využívat při své odborné činnosti normy, předpisy a standardy
 • využívat při získávání informací, při komunikaci a při odborných činnostech výpočetní techniku a informatiku
 • aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení konkrétních úkolů
 • řešit konkrétní úkoly samostatně i v týmu, zvládnout organizaci a řízení týmu

 

Součástí studia je souvislá praxe v podnicích. Studenti si při ní ověří svoje schopnosti použít ve škole získané poznatky v praktickém provozu. Praxe je v I. a II. ročníku dvoutýdenní a koná se v závěru školního roku, ve III. ročníku je čtyřměsíční v období září až prosinec. Praxi si vyjednává sám student a  vykonává při ní práci, která navazuje na přípravu ve škole. Student získává po zkoušce vyhlášku 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice!

 

Studijní plán:

 

Studijní plán naleznete zde>> a popis předmětů zde>>

 

Ukončení studia:

 

Studium končí na konci třetího ročníku skládáním absolutoria v průběhu měsíce června. Součástí absolutoria je obhajoba absolventské práce a ústní zkouška z odborných předmětů a anglického jazyka.