Předměty oboru 26-41-N/08 Průmyslová elektrotechnika

 

Anglický jazyk (ANJ)


V prvním ročníku je kladen důraz na prohloubení a upevnění znalostí obecné angličtiny, ve druhém a třetím ročníku je věnována pozornost angličtině odborné spolu s rozšiřováním obecné slovní zásoby a jazykových prostředků.

Student se domluví anglicky v běžných situacích i pracovním styku, vyjádří svůj názor ústně i písemně, zdůvodní své názory, čte s porozuměním i složitější obecné a odborné texty, interpretuje přečtený text, vysvětlí základní pravidla používání základních jazykových prostředků, aplikuje znalost jazykových prostředků v ústní i písemné komunikaci, napíše osobní dopis, napíše jednoduchý obchodní či jiný formální dopis, napíše motivační dopis a strukturovaný životopis.

 

Aplikovaná matematika (APM) 

 

Aplikovaná matematika poskytuje studentům systém matematických vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní rozumět matematickým základům činnosti počítače a chápat základy numerických výpočtů.

V prvním ročníku učivo navazuje na vzdělávací obsah střední školy, prohlubuje jej, zobecňuje a systematizuje. Ve druhém ročníku se zaměřuje na řešení soustav lineárních a diferenciálních rovnic, užití derivací a integrálního počtu a statistických úloh. Je voleno tak, aby odpovídalo všem uvažovaným možnostem uplatněním absolventů. Probrané učivo je průběžně procvičováno na následující hodině cvičení.

Student rozumí matematickým základům činnosti počítače, uvědomuje si rizika vzniku chyb při výpočtech, eliminuje rizika vzniku chyb při výpočtech, používá správnou terminologii, aplikuje platné názvy jednotek a značek podle ČSN.

 

Tělesná výchova (TEV) 

 

Tělesná výchova umožňuje studentovi VOŠ pokračovat v osvojování nových a upevňování dříve osvojených pohybových dovedností, uvědoměle kultivovat pohybový projev a usilovat na základě teoretických poznatků a vlastních pohybových zkušeností o rozvoj zdravotně orientované zdatnosti. Absolvent kladně prožívá pohybové činnosti, které zvolí jako krátkodobou nebo dlouhodobou součást svého pohybového režimu, pociťuje radost z pohybu a chápe ho jako prostředek duševní hygieny a psychické vyrovnanosti, jako způsob překonávání negativních vlivů na psychiku, jako vhodnou náplň volného času a významnou prevenci zneužívání návykových látek a jiných závislostí. Vnímá začleňování pohybových aktivit do svého denního režimu jako zcela přirozenou a nezbytnou součást zdravého životního stylu moderního člověka.

Student zařadí pohyb jako přirozenou součást svého denního režimu, používá pohyb jako prostředek duševní hygieny a psychické vyrovnanosti, aplikuje zásady zdravého životního stylu.

 

Ekonomika (EKO) 

 

Cílem předmětu v průběhu studia je navázat na základní znalosti, získané středoškolským studiem. Předmět ekonomie doplňuje ekonomické myšlení a aplikuje teoretické znalosti na ekonomickou realitu. Výukové příklady a seminární práce objasňují absolventovi ekonomii jako méně abstraktní vědu. Ročníkové práce vytváří soubor prací, které aplikují nejen ekonomickou teorii, ale také demonstrují praktické uplatnění znalostí absolventa z pozice zaměstnanecké, popř. zaměstnavatelské.

V prvním ročníku je studentům definována terminologie, položen základ pro právní vymezení podnikání a jeho vztahu ke státní správě, související legislativa a pozice zaměstnance a zaměstnavatele.

Ve druhém ročníku je předmět zaměřen na chod podniku a vedení účetnictví. Náplní předmětu je i problematika členství v Evropské unii, která řeší vztah občana, studenta, podnikatele k EU a s tím i související legislativu.

Student formuluje základní terminologii ekonomie, porozumí běžným ekonomickým principům, rozlišuje ekonomickou teorii jako soubor metod a nástrojů pomáhajících dospět k zamýšleným cílům dané problematiky, porozumí základním principům EU.

 

Úvod do elektrotechniky (UEL) 

 

Studenti získají poznatky z teorie i praxe elektrických obvodů, které tvoří východisko pro navazující studium specializovaných elektrotechnických disciplín. Důraz se přitom klade na pochopení souvislostí mezi jevy, se kterými se absolventi setkají při řešení různých úloh a praktických otázek. Předmět zahrnuje dvě oblasti elektrotechniky - základy elektrotechniky a základní elektrická měření. Využívá se přitom citlivého přístupu vyvažující teoretické poznatky a praktické dovednosti spolu se zdůvodněnými analogiemi, zjednodušeními a názornými interpretacemi získaných poznatků.

 

Každá kapitola je zakončena domácí prací zaměřenou na řešení elektrických obvodů (např. výpočet nesouměrné trojfázové zátěže). Výsledky jsou porovnány s výstupem z počítačových simulací (LTSpice, Multisim) a většina z nich také podpořena praktickým elektrotechnickým měřením.

 

Studenti dále získají znalosti z oblasti měřících přístrojů, metod měření elektrických veličin, metod měření na elektrických strojích, přístrojích a zařízeních a znalosti chyb vznikajících při měření a způsobů jejich minimalizace. Zvláštní důraz je zde kladen na procvičení a ověření získaných znalostí při praktických cvičeních. To má význam pro získání potřebných návyků žáků při zapojování a práci na elektrických zařízeních i s ohledem na bezpečnost práce a ochranu před úrazem elektrickým proudem. Cvičení probíhá v malých skupinách, studenti jsou na každou konkrétní úlohu teoreticky a prakticky připraveni. Z každé úlohy zpracovávají protokol, který má předepsanou strukturu. Cílem zpracovávání  protokolů je vtisknout studentům návyk vytváření odpovídající dokumentace vlastní technické činnosti. Nejdůležitější částí každého protokolu je popis měření a závěr, kde student uplatní své vyjadřovací schopnosti a provede diskuzi postupu, použité metody a výsledků měření. Znalosti získané v tomto předmětu uplatní student ve všech navazujících odborných elektrotechnických předmětech a po absolutoriu při své odborné činnosti.

 

Světelná a elektrotepelná technika (SET) 

 

V 1. roce výuky tohoto předmětu získají studenti vědomosti o základních světelných veličinách a jejich vzájemných vztazích a znalosti pojmů z oblasti osvětlovací techniky. Dále se seznámí se všemi typy elektrických světelných zdrojů a s jejich vlastnostmi. Získají důležité údaje o dostupných svítidlech aplikovatelných v praxi (včetně informací o novinkách dodávaných světovými výrobci). Teoreticky se seznámí se základními výpočetními metodami pro výpočet osvětlení jak ve venkovních prostranstvích, tak v interiérech. Naučí se hodnotit a kontrolovat umělé osvětlení. Výuka probíhá formou přednášek s demonstračními ukázkami funkce dostupných světelných zdrojů.

V následujícím roce je učivo zaměřené na elektrotepelnou techniku. Studenti se seznámí se základními tepelnými pojmy, veličinami a jejich jednotkami, získají přehled o druzích elektrického ohřevu a jeho aplikacích v průmyslu i v oblasti maloodběru. Dále získají základní znalosti o elektrických otopných a chladicích zařízeních. Teoreticky zvládnou výpočet tepelných ztrát. Výuka rovněž probíhá formou přednášek.

Ve 3. ročníku se poznatky doplňují a rozšiřují o světelně-technické veličiny, vycházející ze závěrů teorie elektromagnetického pole, řeší se komplikovanější způsob výpočtu světelného pole a věnuje se pozornost osvětlování zvláštních prostor. Zkoumají se kromě jiného tepelné přechodné děje i problémy při napájení elektrotepelných zařízení. Aplikují se přitom poznatky z teorie pole a metody řešení diferenciálních rovnic. Hlavním cílem tohoto předmětu je vybavit studenta patřičnými znalostmi, které využije v předmětu Projektování elektrických světelných a otopných soustav a naučit ho správnému technickému tvůrčímu myšlení a jeho uplatňování při řešení praktických úloh.

 

Průmyslová elektrotechnika (PRE)

Tento předmět má průřezový charakter. Studentům poskytuje všeobecný přehled elektro-techniky. V zimním období 1. ročníku získají studenti znalosti základů elektrotechniky

a elektrotechnologie, v letním období elektrických strojů a přístrojů. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Ve cvičeních studenti řeší konkrétní elektrické a magnetické obvody

a příklady výpočtu provozních veličin elektrických strojů.

V následujících ročnících získají studenti znalosti bezpečnostních předpisů pro elektrická zařízení platných v Evropské unii a pro navrhování elektrických rozvodů a instalací. Dále se seznámí s provozem, řízením a stabilitou elektrizačních soustav. Výuka probíhá formou přednášek a samostudia. Získané znalosti uplatní student během studia v mnoha odborných předmětech a jako absolvent při své praktické odborné činnosti.

 

Řídicí systémy a automatizace (RSA)

 

Učivo tohoto předmětu je zaměřeno na logické řídicí systémy. Studenti získají přehled o jejich druzích a možnostech jejich aplikací. Naučí se tyto systémy navrhovat a programovat. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Na cvičeních řeší studenti konkrétní praktické úlohy. Převažující didaktickou metodou je zde metoda projektová a heuristická. V rámci samostudia si studenti připravují variantní formy řešení konkrétních zadaných úloh. Hlavním cílem tohoto předmětu je naučit studenta správnému technickému a logickému myšlení a jeho uplatňování při řešení technických úloh. K řešení těchto úloh přistupuje absolvent systémově, to znamená, že zohledňuje vlivy na člověka, na životní prostředí, ekonomiku apod. Protože automatizace a řízení je interdisciplinární obor, využívá tento předmět znalosti získané dřívějším studiem mnoha jiných předmětů. Naopak znalosti získané v tomto předmětu uplatní student nebo absolvent ve všech předmětech a oborech, které se zabývají projektováním elektrických rozvodů a zařízení, protože v současné době se projektují převážně systémy s automatickým řízením.

 

Aplikovaná elektronika (APE)

 

Studenti získají základní znalosti druhů a vlastností elektronických součástek, zesilovačů, napájecích zdrojů a řešení elektronických obvodů. Při praktických cvičeních si získané znalosti ověří a seznámí se s používanými měřícími metodami. Je kladen důraz na měření digitálními přístroji v kombinaci s přenosem a zpracováním změřených dat na PC, komunikaci s měřícími přístroji a na praktický přístup k řešení základních problémů v elektronice. Při řešení samostatných prací vytváří studenti jednodušší měřící postupy, vhodné jak pro předávání hotových výrobků (předávací protokoly), tak pro podklady k posuzování shody a systémů jakosti.

 

Dále se studenti se seznámí s principy a druhy současných výkonových polovodičových prvků a s jejich použitím v jednotlivých typech měničů, které se v praxi používají pro řízení a napájení moderních pohonů a dalších elektrických zařízení v různých odvětvích průmyslu, dopravě, komunikacích apod. Získané znalosti si studenti ověří při řešení konkrétních úloh ve cvičeních.

 

Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu Úvod do elektrotechniky. Důležitou součástí výuky je neustálé ověřování získaných teoretických vědomostí na obvodových simulátorech SPICE (LTSpice, Multisim). Tyto úlohy doprovázejí každou kapitolu a jsou také podporované praktickými měřeními.

 

Znalosti získané v tomto předmětu uplatní student ve všech navazujících odborných elektrotechnických předmětech a po absolutoriu při své odborné činnosti.

 

Informační technologie v průmyslové praxi (ITP)

 

Tento předmět je zaměřen na seznámení se základními dovednostmi v oblasti IT. Jeho druhou motivací je zvládnutí moderního způsobu výuky ve formě e-learningu. Drobným problémem této výuky je požadavek na pasivní znalost anglického jazyka, neboť veškeré modulové testy jsou v anglickém jazyce. Toto však není překážkou k získání zápočtů či zkoušek z tohoto předmětu. Je možné alternativní ověření znalostí v českém jazyce.

Studenti se nejprve zaměří na zvládnutí základu práce s počítači na úrovni IT, nikoli na uživatelské úrovni. Tedy kromě základních principů funkce osobních počítačů, laptopů a mobilních zařízení se naučí instalovat a spravovat operační systémy, dbát na bezpečnost počítačových dat, zvládnout komunikační dovednosti na úrovni IT a umí nastavit a opravit tiskárny a další běžná kancelářská zařízení.

V další části se výuka přesouvá do oblasti síťových technologií. Od seznámení s funkčností a použitím vrstvového modelu OSI/ISO a také modelu TCP/IP, přes pochopení práce s IP adresami včetně protokolu IPv6 včetně WAN a bezdrátových technologií.

Nezbytnou částí výuka jsou praktická cvičení zaměřená na nastavování přepínačů a směrovačů, včetně práce s VLAN, NAT, DHCP servery a směrovacími protokoly.

Výslednou dovedností je použití získaných poznatků v oblasti průmyslových počítačů, podnikových serverů, problematice BYOD a průmyslových sítí, včetně vzdáleného řízení a zajištění bezpečnosti síťového průmyslového provozu.

Převážná většina výuka využívá e-learningu firmy CISCO a to konkrétně kurzů ITESS a CCNA. Výstupem z tohoto studia tedy budou i mezinárodní certifikáty firmy CISCO.

 

Seminář k absolventské práci (SAP)

 

Cílem semináře je prohloubit dovednost studentů produkovat soudržný a strukturovaný odborný text, aby byli schopni vypracovat a obhájit absolventskou práci. Důraz je kladen na samostatnou domácí přípravu, jejímž výsledkem jsou referáty a prezentace předkládané na hodinách. První referát by měl obsahovat základní koncepci zamýšlené práce, další by se pak měly týkat dílčích částí. Některé hodiny budou probíhat konzultačním způsobem s vedoucími absolventských prací.

Student navrhuje postup řešení, volí vhodnou strukturu práce a typografickou úpravu, dokáže prezentovat dosažené výsledky.

 

Odborná praxe (PRA)

 

Cílem odborné praxe je, aby budoucí absolventi získali patřičné návyky pro své budoucí uplatnění v praxi, a to nejen z hlediska práce v kolektivu, ale i z hlediska odborného zdokonalení v oblasti informačních technologii.

Odborná praxe slouží k tomu, aby si studenti v jejím průběhu ověřili své schopnosti a připravenost na výkon povolání v oblasti informačního technologii a doplnili si k teoretickým znalostem ze školy ještě praktické zkušenosti. V průběhu praxe také zpracovávají absolventskou práci (odevzdává se po skončení letního období 3. ročníku), která může, ale nemusí svou tematikou korespondovat s prací, kterou vykonávají na odborné praxi.

Ve všech třech ročnících je absolvování praxe ukončeno zápočtem, který hodnotí aktivní přístup k praxi. Podmínkou pro udělení zápočtu za praxi je odevzdání zprávy z praxe, kterou vypracuje student, a hodnocení studenta z pracoviště, jehož součástí je potvrzení o skutečně odpracované době.

 

Počítačové sítě (SIT)

 

Výuka navazuje na předmět „Internetové technologie" a přináší možnost praktického využití získaných vědomostí v povinné části studia. Cílem je rozebrat problematiku bezpečných aplikací využívajících síťové komunikace, věnovat se jejich návrhu, implementaci i testování. Součástí je i analýza síťového provozu a seznámení se s příslušnými nástroji.
Student vysvětlí problematiku síťové komunikace a jejího zabezpečení, analyzuje síťový provoz, realizuje firewall dle vlastního návrhu a je schopen ověřit jeho účinnost.

 

Projektování elektrických pohonů (DIG)

 

Tento povinně volitelný předmět (ve 3. roce studia) těsně navazuje na učivo předmětu „Průmyslová elektrotechnika“. Poskytuje prostor pro aplikaci všech vědomostí a znalostí získaných studiem v předchozích dvou letech. Studenti navrhují pohony různých technologických celků a to včetně odrušení, jištění, elektrického propojení a navazujících technologií. Součástí výuky jsou exkurze na profesní pracoviště, kde se tyto úlohy řeší komerčně. Výuka probíhá výhradně formou praktických cvičení v malých skupinách. Převažující didaktickou metodou je zde metoda projektová, využívající výpočetní techniku (PC). Hlavním cílem tohoto předmětu je aplikace získaných znalostí z předchozího studia, studen se učí technickému tvůrčímu myšlení a jeho uplatňování při řešení konkrétních technických úloh. K řešení přistupuje systémově, to znamená, že zohledňuje vlivy na životní prostředí, neohrožuje tímto zdraví ani bezpečnost osob jakož ani majetek. Návrhy se snaží optimalizovat ekonomické náklady jak projektu, tak realizace.

 

Systémové programování (SPR)

 

Předmět se zabývá vazbou programovacích jazyků (C, C#) na operační systém a jejich aplikačním rozhraním (API). Studium tak přímo navazuje na předmět „Počítačové systémy", kde se studenti setkali se systémy Unix a MS Windows. Cílem je podat studentům pohled na problematiku přenositelnosti kódu při použití příslušných programovacích jazyků, fungování operačních systémů, ovladačů a to zejména s ohledem na problematiku nejběžnějších chyb (reentrance, problematika běhu více vláken, víceprocesorové systémy atp.). Součástí je i zajištění bezpečného programování (přetečení, elevace oprávnění, síťové komunikace).
Student používá programování v nižších programovacích jazycích, vysvětlí způsoby zneužívání chyb v programech (pro získání kontroly nad počítačem) a ochrany, pracuje s podpůrnými prostředky (ladění, profilování), vysvětlí principy a práce ovladačů v operačním systému.

 

Algoritmizace a programování (AGP)

 

Tento volitelný předmět poskytuje studentům prostor pro aplikaci dosud získaných znalostí. Důraz je zaměřen na návrhy algoritmů při řešení různých úloh a na výuku programování v používaných programovacích jazycích (JAVA, C++, C#, apod.). Studenti se učí technickému tvůrčímu myšlení s důrazem na algoritmizaci a jeho uplatňování při řešení konkrétních technických úloh. Výuka probíhá výhradně formou praktických cvičení v malých skupinách a využívá výpočetní techniku.

 

Normalizace a zákony v elektrotechnice (přípravný seminář na zkoušku z vyhlášky 50/1978 Sb.)

 

V tomto předmětu získají studenti vědomosti o vývoji a současném stavu normalizace v ČR ve vazbě na mezinárodní normalizaci. Předmět zahrnuje stručnou historii normalizace v ČR, organizační uspořádání a právní úpravy a informace o náplni činnosti Českého normalizačního institutu. Je probírána tvorba a členění norem a návaznost na harmonizaci norem s EU. Navazují informace o Mezinárodní organizaci pro normalizaci (ISO), o Mezinárodní elektrotechnické komisi (IEC), o Evropském výboru pro normalizaci (CEN) a o Evropském výboru pro elektrotechnickou normalizaci (CENELEC). Nedílnou součástí  jsou informace o možnostech uznávání odborné kvalifikace v EU. Zahrnuty jsou „Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů“ č. 22/1997 Sb. a „Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku“ č. 59/1998 Sb. Dále jsou studenti seznámeni se systémem řízení jakosti v návaznosti na aktuální stav norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, s postupy při zavádění a průběžném udržování systému jakosti, s vazbou na ochranu životního prostředí (služby environmentálního managementu) a provádění auditů. Hlavním cílem tohoto předmětu je vybavit studenta patřičnými znalostmi pro využití aktuálních norem, schopností zorientovat se v nich a být schopen je aktivněa tvůrčím způsobem v praxi používat.

 

DTP - pokročilá typografie (DTP)

 

Student tohoto předmětu disponuje znalostmi o možnostech zpracování dokumentů pro počítačovou sazbu a jejich přípravu pro další prezentační techniku, má vědomosti z oblasti předtiskové přípravy textů - zejména rozsáhlých strukturovaných technických textů. Ovládá tak typografická pravidla a zásady správného členění dokumentu, dokáže v něm chyby jak opravovat, tak jim i předcházet. Tyto postupy dokáže aplikovat v dostupných DTP programech (například LaTeXu).
Student připravuje komplexní dokumenty a zvládá jejich správné typografické zformátování, při jejich zpracování postupuje efektivně.